Ai đã từng đứng ở vị trí đó 😅

202417
Ai đã từng đứng ở vị trí đó :sweat_smile:


À ra Thế