Ai rảnh giúp cô Tiên đi kìa🤣

Tẹt Lẹt Zone!

Ai rảnh giúp cô Tiên đi kìa🤣

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Ai rảnh giúp cô Tiên đi kìa🤣 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/ai-ranh-giup-co-tien-di-kia%f0%9f%a4%a3/