Anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi :)

183884
anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi
hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi :slightly_smiling_face:


À ra Thế