Bà kia cứ gọi tổng đài 191 hơn 200 lần, kêu cảnh sát tới xem giúp... vì nhà bà có... ma. Ok, cảnh sát Thái Lan làm được hết 😎😎

219868
Bà kia cứ gọi tổng đài 191 hơn 200 lần, kêu cảnh sát tới xem giúp… vì nhà bà có… ma. Ok, cảnh sát Thái Lan làm được hết :sunglasses::sunglasses:


À ra Thế