Bài kiểm tra đơn giản để xác định trạng thái tinh thần

image

“Nếu nhìn thấy các ảnh đó đứng yên không di chuyển thì tức là bạn đang bình thường và ngược lại” :hatching_chick: