Bảo vệ trong đêm buồn

163999Bảo vệ trong đêm buồn quá tai,
Lòng vòng trong xưởng còn ai, Ra vào ngơ ngẩn dẩn thức trắng,
Công việc của tôi cứ miệt màiÀ ra Thế