Biker and girl

Tẹt Lẹt Zone!

339 points, 34 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Biker and girl đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/17/biker-and-girl/