Bruce Wayne lil b*tch

Tẹt Lẹt Zone!

Tags: George Clooney

382 points, 23 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Bruce Wayne lil b*tch đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/17/bruce-wayne-lil-btch/