Bún đậu không có mắm tôm Như chân không dép Như đàn không dây Thế này đủ ngon chưa mọi người ơi

172209
Bún đậu không có mắm tôm
Như chân không dép
Như đàn không dây
Thế này đủ ngon chưa mọi người ơi

À ra Thế