Các bác bảo trường hợp này xử lý s ạ :)

154456

Các bác bảo trường hợp này xử lý s ạ :slightly_smiling_face:


À ra Thế