Các ông nghĩ sao về việc 5 anh em chúng tôi hội ngộ 1 bữa tại Đà Lạt . Ông nào có xe lăn - Partin - Ván trượt - bò - lết thì thự

156070

Các ông nghĩ sao về việc 5 anh em chúng tôi hội ngộ 1 bữa tại Đà Lạt .
Ông nào có xe lăn – Partin – Ván trượt – bò – lết thì thực hiện ngay đi còn kịp .
#ghiendalat #dibodalat #dapxedalat

À ra Thế