Cách đi Đà Lạt về ko chia tay là phải có người yêu chụp hình “xịn” 🥰 #ghiendalat

Tẹt Lẹt Zone!

Cách đi Đà Lạt về ko chia tay là phải có người yêu chụp hình “xịn” 🥰 #ghiendalat

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Cách đi Đà Lạt về ko chia tay là phải có người yêu chụp hình “xịn” 🥰 #ghiendalat đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/cach-di-da-lat-ve-ko-chia-tay-la-phai-co-nguoi-yeu-chup-hinh-xin-%f0%9f%a5%b0-ghiendalat/