Cao nhân nào chỉnh giúp e màu sắc của ảnh này với ak .. Em cảm ơn ạ🥰🥰

160970

Cao nhân nào chỉnh giúp e màu sắc của ảnh này với ak … Em cảm ơn ạ:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:
À ra Thế