Chỉ vì số tiền để đi trăng mật mà làm vậy sao? không thể hiểu nổi :O

Originally published at: https://tetlet.com/?p=166870

Chỉ vì số tiền để đi trăng mật mà làm vậy sao? không thể hiểu nổi :open_mouth:

À ra Thế