Chả còn Mỹ từ nào diễn tả hành động này

237752
Chả còn Mỹ từ nào diễn tả hành động này

À ra Thế