Chắc do thói quen thôi 😅

196136
chắc do thói quen thôi :sweat_smile:

À ra Thế