Có nhiêu táo 🍏 đây thôi đủ chưa hỉ 😵‍💫

#apple #táo