Có những khoảnh khắc sẽ không bao giờ trở lại... 😭

171394


Có những khoảnh khắc sẽ không bao giờ trở lại… :sob:


À ra Thế