Cơm trưa 🕛 ... 🍹 Chắc ai Đo sẽ thèm 🤤🤤🤤 Trương Cẩm Thúy 🤣🤣

200817
Cơm trưa :clock12::tropical_drink:
Chắc ai Đo sẽ thèm :drooling_face::drooling_face::drooling_face:
Trương Cẩm Thúy
:rofl::rofl:

À ra Thế