Cuối cùng, thứ giết chết em lại chính là kỉ niệm, là những góc phố ta từng đi qua. ): #ghiendalat cre on the videoCuối cùng, thứ giết chết em lại chính là kỉ niệm, là những góc phố ta từng đi qua. ): #ghiendalat cre on the video


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.facebook.com/groups/ghiendalat/permalink/1523280937880824/