Cũng thử đú và cái kết 😐

227749
Cũng thử đú và cái kết :neutral_face:


À ra Thế