Đậu nhà trồng ,😝 Cá dưới sông Công Em nấu.... Bí ..... văn rùi 🤔 ! Mời bà con tiếp 😁

160826

Đậu nhà trồng ,:stuck_out_tongue_closed_eyes:
Cá dưới sông
Công Em nấu….
Bí …… văn rùi :thinking: ! Mời bà con tiếp :grin:


À ra Thế