Đoàn nhà mình 6 gia đình gồm cả trẻ em và người lớn chưa có chỗ ở ngày 30/4. Ai có giúp với ạ

230965
Đoàn nhà mình 6 gia đình gồm cả trẻ em và người lớn chưa có chỗ ở ngày 30/4.
Ai có giúp với ạ


À ra Thế