Đúng là con gái rượu của bố 😘 Có phước cùng hưởng, có hoạ bố gánh 😭 #onhavuithayba

173368
Đúng là con gái rượu của bố :kissing_heart:
Có phước cùng hưởng, có hoạ bố gánh :sob:
#onhavuithayba


À ra Thế