Đúng một năm chưa dc đi Thái 🙄

208381
Đúng một năm chưa dc đi Thái :roll_eyes:

À ra Thế