Em đây là dân tổ lái. Bóc đầu 1 cái là vào tim anh Em iu a nkìu lém ck, thiệt ak 🥰 #baolauchiatay

240050
Em đây là dân tổ lái. Bóc đầu 1 cái là vào tim anh
Em iu a nkìu lém ck, thiệt ak :smiling_face_with_three_hearts:
#baolauchiatay

À ra Thế