"""Em giảm cân, em chỉ ăn trái cây thôi"" Và đây là trái cây của em gái tôi..."

174188
“””Em giảm cân, em chỉ ăn trái cây thôi””
Và đây là trái cây của em gái tôi…”

À ra Thế