Gần mực thì đen, gần Noel thì phải đưa em đi Đà Lạt

177177
Gần mực thì đen, gần Noel thì phải đưa em đi Đà Lạt.

À ra Thế