“Giờ em như đôi đũa mà gãy mất một chiếc.."

172952

“Giờ em như đôi đũa mà gãy mất một chiếc…”À ra Thế