Green Screen

Tẹt Lẹt Zone!

Tags: Chroma key

659 points, 27 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Green Screen đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/green-screen/