Hai mươi chín nghìn

151892Hai mươi chín nghìn.À ra Thế