Hóng tết để lm j

162745Hóng tết để lm j ? :point_right:À ra Thế