Im lặng Và ra đi..😂😂

203265
Im lặng Và ra đi…:joy::joy:
Cre: Nguyễn Hải
À ra Thế