It IS a nice duck

Tẹt Lẹt Zone!

Tags: Duck

952 points, 33 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết It IS a nice duck. đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/17/it-is-a-nice-duck/