"Làm thơ thì phải có vần Nếu mà không có thì thơ hơi ngang" 😂 (Ảnh: Đen Vâu FC)

203710
“Làm thơ thì phải có vần
Nếu mà không có thì thơ hơi ngang” :joy:
(Ảnh: Đen Vâu FC)


À ra Thế