Lão hạc tiễn cậu vàng : DẰN VẶT Chí phèo ăn bát cháo hành : DẰN XÉ Bạn tui những ngày qua : DẰN DƠ. @Nó : DẰN MẶT

199683
Lão hạc tiễn cậu vàng : DẰN VẶT
Chí phèo ăn bát cháo hành : DẰN XÉ
Bạn tui những ngày qua : DẰN DƠ.
@Nó : DẰN MẶT


À ra Thế