Leave our footprint on Hong Kong style bridge at Dalat ! P/s: Giáo viên tiếng anh + Giáo viên nhà hàng ! See Dallat soon…

Tẹt Lẹt Zone!

Leave our footprint on Hong Kong style bridge at Dalat ! P/s: Giáo viên tiếng anh + Giáo viên nhà hàng ! See Dallat soon! #ghiendalat ❤️

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Leave our footprint on Hong Kong style bridge at Dalat ! P/s: Giáo viên tiếng anh + Giáo viên nhà hàng ! See Dallat soon… đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/leave-our-footprint-on-hong-kong-style-bridge-at-dalat-p-s-giao-vien-tieng-anh-giao-vien-nha-hang-see-dallat-soon/