Mưa lũ ở Quảng Trị sáng nay qua clip của bác @Bùi Mình Tuấn. Theo bác Tuấn nhiều đoàn cứu trợ đến nhưng không có xuồng,…

Tẹt Lẹt Zone!

Mưa lũ ở Quảng Trị sáng nay qua clip của bác @Bùi Mình Tuấn. Theo bác Tuấn nhiều đoàn cứu trợ đến nhưng không có xuồng, áo phao nên tiếp cận người dân rất khó khăn. Xem 1 số clip thấy người dân phải lội suối hay băng qua lũ để tiếp cận đoàn cứu trợ…

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Mưa lũ ở Quảng Trị sáng nay qua clip của bác @Bùi Mình Tuấn. Theo bác Tuấn nhiều đoàn cứu trợ đến nhưng không có xuồng,… đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/mua-lu-o-quang-tri-sang-nay-qua-clip-cua-bac-bui-minh-tuan-theo-bac-tuan-nhieu-doan-cuu-tro-den-nhung-khong-co-xuong/