Mới vào nghề, động tác

173414
Mới vào nghề, động tác chưa chuẩn, A hi hi
À ra Thế