Một chiều buồn... #Ghiendalat 📸 thuật

219441
Một chiều buồn…
#Ghiendalat
:camera_flash: thuật

À ra Thế