Một mình từ Hà Nội lên Cao Bằng ngắm đi tuần biên giới ngắm nước bạn và con thác Bản Giốc nổi tiếng chia đôi biên giới Việt -Tru

175825
Một mình từ Hà Nội lên Cao Bằng ngắm đi tuần biên giới ngắm nước bạn và con thác Bản Giốc nổi tiếng chia đôi biên giới Việt -Trung tuyệt đẹp.





À ra Thế