Moving on up

Tẹt Lẹt Zone!

451 points, 26 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Moving on up đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/17/moving-on-up/