My love for you is deep fried

Tẹt Lẹt Zone!

My love for you is deep fried.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết My love for you is deep fried. đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/my-love-for-you-is-deep-fried/