Năm nay hơi ít, nhưng cũng có thu hoạch 🤣🤣

224128
Năm nay hơi ít, nhưng cũng có thu hoạch :rofl::rofl:


À ra Thế