Người ta hay đồn rằng đi Đà Lạt sẽ chia tay. Em sợ quá lấy luôn anh trai Đà Lạt cho đỡ sợ 😳 Trộm vía bám nhau 4 năm, chính thức ...

Originally published at: Người ta hay đồn rằng đi Đà Lạt sẽ chia tay. Em sợ quá lấy luôn anh trai Đà Lạt cho đỡ sợ 😳 Trộm vía bám nhau 4 năm, chính thức ... - À ra Thế!
Người ta hay đồn rằng đi Đà Lạt sẽ chia tay. Em sợ quá lấy luôn anh trai Đà Lạt cho đỡ sợ :flushed:
Trộm vía bám nhau 4 năm, chính thức làm bạn cùng giường cũng 3 năm rồi và sản xuất được 1 bạn 1 tháng rưỡi :heart:
À ra Thế