Ngày thứ 2 tại ĐÀ LẠT 😂... Mưa thì mưa vẫn không ngăn nổi chân đi của 4 đứa 🤣🤣

157628

Ngày thứ 2 tại ĐÀ LẠT :joy:… Mưa thì mưa vẫn không ngăn nổi chân đi của 4 đứa :rofl::rofl:

À ra Thế