Nghèo từ hình thức đến

268900
Nghèo từ hình thức đến nội tâm là có thật :v
À ra Thế