Người yêu tôi : chụp đàng hoàng nha 😒 Tôi : Sorry anh không làm được 🥲

239973
Người yêu tôi : chụp đàng hoàng nha :unamused:
Tôi : Sorry anh không làm được 🥲

À ra Thế