(Nhờ giúp đỡ) Sắp tới mình có công việc hàng ngày từ sáng 6h đến chiều tối 6h. Gần ngã 4 TĐ, Coop Mart có nơi nào giữ xe…

Tẹt Lẹt Zone!

(Nhờ giúp đỡ) Sắp tới mình có công việc hàng ngày từ sáng 6h đến chiều tối 6h. Gần ngã 4 TĐ, Coop Mart có nơi nào giữ xe oto ngày hay tháng không anh chị? (Căn hộ, bãi giữ ban ngày,…) Cảm ơn.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết (Nhờ giúp đỡ) Sắp tới mình có công việc hàng ngày từ sáng 6h đến chiều tối 6h. Gần ngã 4 TĐ, Coop Mart có nơi nào giữ xe… đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/nho-giup-do-sap-toi-minh-co-cong-viec-hang-ngay-tu-sang-6h-den-chieu-toi-6h-gan-nga-4-td-coop-mart-co-noi-nao-giu-xe/