Nhà e chỉ ăn vậy thôi

244428
Nhà e chỉ ăn vậy thôi.

À ra Thế